Η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία μάθησης και μεταβίβασης. Μέσω βιωματικών δράσεων και παιχνιδιών, βοηθάμε τα παιδιά να αφομοιώσουν τους κοινωνικούς κανόνες, τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που κάθε κοινωνία ή κοινωνική ομάδα θεωρεί αποδεκτά.